EFFEKTIV, MILJØVENNLIG OG SIKKER UTNYTTELSE AV ENERGI

Trygge og energieffektive
VVS-anlegg.

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi.

VVS – rådgiving

Med vår praktiske og teoretiske kompetanse bistår vi privateog offentlig kunder med rådgivningstjenester innen VVS-faget. Vi hjelper vårekunder med alt fra små driftsutfordringer til optimalisering av større anlegg.

Arnesveen & Ihler AS tilbyr rådgivning innen:

  • Ventilasjonsanlegg
  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Sanitæranlegg
  • Energibesparelse
  • Drift av VVS-anlegg


Vannskader kan mulig føre til store skader på bygningsmasseog interiør. Vannskader kan skyldes overvann, svikt i røranlegget ellerbyggetekniske forhold. Arnesveen & Ihler AS bistår forsikringsselskaper medå avklare skadeomfanget og estimeres kostander for utbedring.


Tilstandsvurdering


En tilstandsvurdering av VVS anlegget er en vurdering for åfå oversikt over anleggets funksjon og drift. Tilstandsvurderingen vil avdekkemulige prosjekteringsfeil, monteringsfeil eller vedlikeholdsbehov for VVS-anlegget.

Tilstandsvurdering kan benyttes som dokumentasjon i reklamasjonsøyemed eller for å få oversikt over hva som anbefales av vedlikeholds-/optimaliseringstiltak.

Vi utrører tilstandsvurderinger av

  • Ventilasjonsanlegg
  • Varme- og kjøleanlegg
  • Sanitæranlegg
  • Avløp/overvannsystemer  

Vedlikehold og Optimalisering